Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma "AMPTECH" MAREK MORYC, Rakowicka 20J/97, 31-510 Kraków, NIP 6831926252 udziela gwarancji na sprzedawane towary.

2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia zakupu dla Konsumenta, a 12 miesięcy od dnia zakupu dla Klienta niebędącego Konsumentem.

3. Gwarancja obejmuje tylko towary kupione i użytkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze.

5. Gwarancja nie przysługuje, jeżeli nabywca nie dokonał pełnej płatności za towar. Dokonanie zapłaty po terminie nie powoduje przesunięcia rozpoczęcia biegu okresu gwarancji.

6. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie.

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8. Odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmuje:

1) wad, które powstały na skutek zużycia części podlegających naturalnemu zużywaniu;

2) wad, które powstały na skutek wadliwej zabudowy, wadliwych prac montażowych i naprawczych, bądź użycia nieoryginalnych/wadliwych części zamiennych;

3) części, które z powodu swoich właściwości materiałowych lub sposobu zastosowania podlegają podwyższonemu zużyciu,

4) uszkodzeń w powłoce lakierniczej lub innego zabezpieczenia powierzchni towarów;

5) nieprawidłowości spowodowanych czynnikami niezależnymi od gwaranta, np. zalaniem, ogniem, niedbalstwem lub celowym działaniem, uszkodzeniami fizycznymi, nietypowymi warunkami środowiskowymi, itp.;

6) mechanicznego uszkodzenia spowodowanego przez nabywcę lub osoby trzecie,

7) szkód powstałych w wyniku wypadku;

8) uszkodzeń i wad powstałych na skutek używania i przechowywania towaru w sposób odbiegający od normalnego,

9) konsekwencji napraw, przeróbek, zmiany lub modyfikacji towarów lub ich elementów, dokonanych z inicjatywy nabywcy we własnym zakresie.

9. Zgłoszenie reklamacji - pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji - powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wady, w formie pisemnej (list polecony, faks) lub elektronicznej (e-mail) pod rygorem nieważności. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące dane:

1) nazwę towaru;

2) datę zakupu i wydania towaru;

3) dane kontaktowe: nazwisko, adres i numer telefonu;

4) opis wady.

10. W razie uwzględnienia reklamacji przez gwaranta, gwarant jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad towaru albo do dokonania jego bezpłatnej wymiany na towar wolny od wad (wybór świadczenia należy do gwaranta).

11. W razie sprzedaży towaru przez nabywcę w czasie trwania gwarancji gwarant zobowiązuje się do spełnienia świadczeń z gwarancji na rzecz kolejnego nabywcy, jedynie gdy przedstawi on umowę sprzedaży towaru, zawierającą postanowienie o przeniesieniu na niego uprawnień wynikających z gwarancji.

12. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W razie wywozu Towarów za granicę Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialność z tytułu gwarancji wygasa.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.